1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Następujące informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą Deklaracją Ochrony Danych, którą zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Zapis danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator")?

Dane na niniejszej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na niniejszej stronie internetowej.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam przez Ciebie Twoich danych. Mogą to być np. informacje wpisane przez Ciebie do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas Twojej wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetow

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w zakresie Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach przechowywania Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, bez konieczności ponoszenia opłat z tego tytułu. Ma Pani/Pan również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone w określonych okolicznościach. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

W razie pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na niniejszej stronie internetow

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez osoby trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje wzorce przeglądania będą poddawane analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów analitycznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych programów analitycznych prosimy o zapoznanie się z naszą Deklaracją Ochrony Danych poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosting). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowach, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych oraz do wykonania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Wykonanie umowy dotyczącej przetwarzania danych

Aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o przetwarzaniu zamówienia.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Przy każdym korzystaniu z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w GDPR "administratorem danych")

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

Yokohama CEE
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Polska

Phone : 22 292 83 30
E-Mail : info@itr-cee.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

Kamil Strzabała

E-mail: k.strzabala@yokohama.pl

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Duża liczba transakcji przetwarzania danych jest możliwa tylko pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem przez Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 SECT. 1 LIT. E LUB F GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA DANYCH JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 SECT. 1 GDPR). 21 SECT. 1 GDPR).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU UDZIAŁU W REKLAMIE BEZPOŚREDNIEJ, W KAŻDYM MOMENCIE MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH TEGO CELU. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (WNIESIENIE SPRZECIWU ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 GDPR).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mieszkają, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony internetowej, niniejsza strona internetowa korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdym czasie żądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych. W razie pytań dotyczących tego tematu lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości zarchiwizowanych przez nas Państwa danych, zwykle będziemy potrzebowali czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
   
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
   
 • Jeśli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są Ci potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
   
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie art. 21 Sect. 1 GDPR, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niezamówionych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji "Informacje wymagane przez prawo", do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co w branży określa się mianem "plików cookie". Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne), albo są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (cookies stałe). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do czasu ich aktywnego usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie osób trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie osób trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam skorzystanie z pewnych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeżeli zażądano Państwa zgody na zapisywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są zapisywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Mają Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo powiadamiani o każdym umieszczeniu plików cookie i aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Można również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie przez osoby trzecie lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, użytkownik zostanie o tym oddzielnie powiadomiony w związku z niniejszymi zasadami ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poproszony o zgodę.

Pliki logowania serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
   
 • Używany system operacyjny
   
 • Adres URL odsyłacza
   
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
   
 • Czas zapytania do serwera
   
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie dane kontaktowe w nim zawarte, będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli o to poproszono.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o usunięcie danych, nie wycofasz swojej zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania danych.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na tej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony internetowej. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W celu powiadamiania o ważnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Przetwarzamy dane wprowadzone podczas rejestracji na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

Dane zapisane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie. Później dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania danych.

5. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych

Na tej stronie internetowej i jej stronach korzystamy z wtyczek sieci mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Z reguły można rozpoznać te wtyczki dzięki pojawiającym się logo mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tak zwanym rozwiązaniem "Shariff". Aplikacja ta uniemożliwia zintegrowanym na tej stronie wtyczkom przekazywanie danych do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zostanie nawiązane dopiero po aktywacji danej wtyczki poprzez kliknięcie na przycisk powiązany (co oznacza zgodę). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi deklarację zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Wtyczka do Twittera

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są dostarczane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane przez Państwa strony internetowe są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu, dane są przekazywane również do Twittera. Musimy zaznaczyć, że my, oferenci tej strony internetowej i jej stron nie wiemy nic o treści przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Używanie wtyczek Twittera jest oparte na Art. 6 sekcja 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdej chwili odwołane.

Mają Państwo możliwość zresetowania swoich ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

6. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę internetową. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane o użytkownikach, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Google może połączyć te dane w profil, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 par. 6 par. 1 lit. a GDPR; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przekazywany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany w połączeniu z Google Analytics z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, odznaczając marketingowe pliki cookie w zarządzaniu zgodą lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckiego urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google w połączeniu z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę kliknąć na poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

7. Biuletyn informacyjny

Dane do newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebowali od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystamy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych danych do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. klikając na link "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Nie narusza to legalności dotychczasowych transakcji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub dostawcy usług newslettera, a po rezygnacji z subskrypcji newslettera są usuwane z listy dystrybucyjnej newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Państwa adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Przechowywanie danych na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Niniejsza strona internetowa zawiera filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem tej strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli odwiedzą Państwo stronę w tej witrynie, na której osadzono YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać na Państwa urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej strony, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Mają Państwo możliwość zapobieżenia temu poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Używanie YouTube wynika z naszego zainteresowania atrakcyjną prezentacją naszych treści online. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej umowy, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 par. 1 lit. a GDPR; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania YouTube z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki internetowe Google

Aby zapewnić jednolitość czcionek używanych na tej stronie internetowej, strona ta korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google. Po wejściu na stronę w naszej witrynie internetowej przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić tekst i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google dowie się, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie internetowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody (np. zgoda na archiwizację plików cookie), dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Każda taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, użyta zostanie standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, proszę kliknąć na ten link: https://developers.google.com/fonts/faq oraz zapoznać się z Deklaracją prywatności danych Google pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mapy Google

Poprzez API, ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, musi zostać zapisany adres IP użytkownika. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma żadnej kontroli nad tym transferem danych.

Używamy Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby ułatwić znalezienie lokalizacji podanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdej chwili odwołane.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. Usługi niestandardowe

Podania o pracę

Oferujemy osobom odwiedzającym naszą stronę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza online). Poniżej przedstawimy Państwu zakres, cel i sposób wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z procesem składania aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli złożysz do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną dla powyższego jest § 26 New GDPR zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje w sprawie stosunku pracy), Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (negocjacje umowy ogólnej) oraz - o ile wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (negocjacje umowy ogólnej). 6 ust. 1 lit. a GDPR. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W ramach naszego przedsiębiorstwa Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę zakończy się rekrutacją, przekazane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 New GDPR i art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. 6 Sect. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, które podałeś na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie okresu 6 miesięcy (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają usunięcie.